Pravidla Soutěže o investiční dárek

Pravidla soutěže

„Investiční dárek“

(dále jen „Pravidla soutěže“)

Soutěž pořádá:

společnost Aurelian s.r.o.

se sídlem: Podbělová 2768/11 Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 26705605

DIČ: CZ26705605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 48303 (dále jen „Pořadatel“)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 1. 1. 2024 (00:00) do 31.1.2024 (23:59) (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky na eshopu www.zlatykarat.cz

Výhry v soutěži

Do Soutěže je vložen jeden zlatý investiční slitek Metalor o váze 1 gram s dárkovou investiční krabičkou v celkové hodnotě 2.000,- Kč (dále jen „Výhra“). 

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže uskuteční na eshopu zlatykarat.cz nákup v minimální hodnotě 10.000,- Kč včetně (dále jen „Soutěžní nákup“), objednávku převezme a zaplatí v celé výši.

Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele  a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností podílejících se na organizaci této soutěže a osoby blízké těmto osobám.

Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek provede nákup v minimální hodnotě 10.000,- Kč. Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění kontaktní e-mailové adresy, jména a příjmení Účastníka.

Účastník soutěže, který provede nákup a dodrží veškeré výše uvedené podmínky, obdrží do 7 pracovních dní od převzetí a zaplacení celé výše objednávky potvrzení na kontaktní e-mailovou adresu. Soutěž bude vyhodnocena automaticky.

Účastník soutěže se může do soutěže zapojit opakovaně, avšak vždy po založení nové objednávky a to za dodržení veškerých výše uvedených podmínek, včetně minimální hodnoty objednávky.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

Způsob výběru výherců

Výherci budou vybráni formou losování. Losování proběhne do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po Soutěži.

Oznámení o výhře

Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách Pořadatele. Zveřejněny budou následující údaje:

1. Osobní jméno výherce,

2. Obec, ze které výherce pochází.

O své výhře bude výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 14 pracovních dnů od příslušného losování.

Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Výherce je povinen zaslat požadované kontaktní údaje způsobem uvedeným v rámci e-mailové zprávy obsahující oznámení o výhře, a to do 5 pracovních dnů od data přijetí takovéto zprávy. Současně je výherce povinen na vyžádání předložit kopii faktury.

V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže.

Distribuce výher

Distribuci výher zajistí Pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře.

Všeobecné podmínky soutěže

Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení, výměnu, či zpětný výkup výhry před uvedeným datem níže. 

Zpětný výkup výhry je možný provést pouze za 365 kalendářních dní od převzetí výhry Účastníkem soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Zpracování osobních údajů

Pořadatel bude, jakožto správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zapojení do soutěže a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pro účast v soutěži nezbytné.

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušného Soutěžního kola (viz údaje v těchto Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 2 měsíců od skončení příslušné soutěže.

V případě výherců bude Pořadatel uchovávat osobní údaje po dobu 5 let od konce kalendářního roku, němž proběhlo kolo soutěže, v kterém se Účastník soutěže stal výherce, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele spočívajících v prokázání odeslání výhry výherci a ochrany Účastníka soutěže pro dodržení podmínek zpětného výkupu popsaných výše.

Pořadatel bude osobní údaje zpracovávat sám, příp. zpracováním pověří, v souladu s čl. 28 GDPR, třetí osoby.

Účastníkům soutěže a výhercům jakožto subjektům údajů ve smyslu GDPR náležejí po naplnění příslušných předpokladů stanovených v GDPR následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje Pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů (čl. 16 GDPR);

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (čl. 17 GDPR);

• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); a

• právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).

Tato práva mohou Účastníci soutěže a výherci uplatnit u Pořadatele na adrese vedené v bodě 1. těchto Pravidel, příp. na e-mailové adrese info@zlatykarat.cz

Po vymazání práv pak není možné se nadále účastnit probíhající soutěže.

S případnými stížnostmi na zpracování osobních údajů se mohou Účastníci soutěže a výherci obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

Dotazy ke zpracování osobních údajů Pořadatelem mohou Účastníci soutěže a výherci zasílat také pověřenci Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@zlatykarat.cz.

Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.zlatykarat.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.