Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, ochrana osobních údajů a reklamační řád

(platné od 27.6.2023)

 

Članek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu investičního zlata u obchodní společnosti AURELIAN s.r.o., IČ: 26705605, DIČ: CZ26705605, se sídlem Podbělová 2768,11 Líšeň, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48303 (dále jen „prodávající“), tel: +420 734 449 806, info@zlatykarat.cz, https://zlatykarat.cz
 2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy, jejichž význam je uveden v článku 2 níže.
 4. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Članek II.

Definované pojmy

 1. „ČNB“ znamená Česká národní banka.
 2. „E-shop“ znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícími na adrese https://zlatykarat.cz
 3. „Fixace ceny“ má význam uveden v článku 4 těchto Obchodních podmínek.
 4. „Investiční produkty“ znamená investiční zlato, jejichž cena je na E-shopu pravidelně aktualizována.
 5. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s článkem 3 těchto Obchodních podmínek
 6. „Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.
 7. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 8. „Obchodní podmínky“ znamená tyto obchodní podmínky Prodávajících.
 9. „Podnikatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícími jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 10. „Prodávající“ má význam uvedený v článku 1.
 11. „Spotřebitel“ znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícími nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu nebo povolání.

 

Članek III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku a kupní smlouvu lze uzavřít těmito způsoby:
 • Prostřednictvím E-shopu
 • Písemně, telefonicky nebo emailem
 1. Je-li Kupujícím podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.
 2. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně – požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat po Kupujícím v rámci provedení objednávky uhrazení zálohy na úhradu kupní ceny (dále jen „Záloha“). O výši zálohy a způsobu úhrady Zálohy rozhoduje Prodávající, a to přiměřeně a v závislosti na konkrétních okolnostech, přičemž je o tomto povinen Kupujícího včas informovat. Splatnost zálohy je do 7 dnů ode dne poskytnutí informací o její výši a způsobu úhrady.
 5. Prodávající je oprávněn u jakéhokoliv jím nabízeného zboží stanovit maximální možné množství, které je možné Kupujícím objednat a Prodávajícím dodat, přičemž stanovení tohoto limitu je pro Kupujícího závazné a Kupující není oprávněn tento limit jakkoliv překročit či obejít. Kupující není oprávněn tento limit jakýmkoliv, byť legálním způsobem, obcházet, jinak se vystavuje možnosti Prodávajícího takovou objednávku odmítnout nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout, že tento limit nebude ve sjednaných případech aplikován.
 6. Splatnost objednávky je do 24 hodin od odeslání objednávky. K fixaci dochází až po zaplacení zálohy či ceny v plné výši objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout v případě, že konáním Kupujícího dojde k umělému zdržení zaplacení objednávky.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:
 • převisu počtu přijatých objednávek nad výši disponibilních zásob zboží
 • že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné
 • pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží
 • v těchto případech nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek
 • v případě, že ceny zveřejněné na e-shopu, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu
 • pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího. Tuto výši vždy určuje Prodávající

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti dokončení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na e-mail uvedený při vytvoření objednávky bez dalšího odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod. Vyjma případů, kdy bude objednávka odmítnuta v souladu s Obchodními podmínkami, dojde k uzavření Kupní smlouvy těmito způsoby:

 • Prodávající zašle Kupujícímu výzvu k platbě nebo zálohovou fakturu jako návrh kupní smlouvy. Tyto informace budou považovány za návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou mezi oběma stranami.

Objednávky lze zaslat dvěma způsoby:

Elektronicky:

 • Kupující provádí objednávky prostřednictvím e-shopu, a to buď jednorázově bez registrace nebo zaregistrováním prostřednictvím elektronického účtu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.
 • Elektronický účet si Kupující zřizuje na stránkách https://zlatykarat.cz (dále jen „účet“). Kupující je povinen vyplnit údaje dle 3 VOP a v případě změn tyto údaje aktualizovat. Po založení účtu obdrží od Prodávajícího přístupové údaje k účtu. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zneužití přístupových údajů způsobených v důsledku činnosti klienta. Prodávající je oprávněn účet zrušit, bude-li jeho prostřednictvím docházet k zneužívání poskytovaných služeb. Účet je přístupný 24 hodin denně, kromě plánované údržby nebo v případě nenadálých událostí. Nefunkčnost účtu v případě nenadálých událostí oznámí Prodávající neprodleně po jejich zjištění Kupujícímu.

Písemně, telefonicky nebo e-mailem:

 • Objednávku lze učinit i písemnou a telefonickou formou. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí.
 • Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.
 • Prodávající doporučuje, aby kupující při zasílání objednávky vyplnil Poptávkový/Kupní formulář uvedený na internetových stránkách zlatykarat.cz

 

Članek IV.

Cena a platba

 1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy, platby a pojištění).
 2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu). V případě nákupu do celkové částky 100 000 Kč je cena konečná. V opačném případě po vyhodnocení, zda cena splňuje kritérium o maximálním pohybu o 1% směrem dolu i nahoru je cena také fixována automaticky. V opačném případě je klient telefonicky vyrozuměn - ať již o navýšení či poklesu ceny pro rozhodnutí, zda objednávku za nových podmínek akceptuje. Kupující je v tomto případě oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího +420 734 449 806 od 09:00 do 16:00 v pracovní dny nebo přes e-mailovou adresu info@zlatykarat.cz. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu a státních svátcích v západní Evropě.
 3. Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:
 • Pokud Kupující v těchto případech požadujete odloženou fixaci, uvede to v poznámce objednávky
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení fixace ceny jakýchkoliv objednávek u zákazníků, kteří některou z předchozích objednávek neuhradili, nevyzvedli balíček, stornovali objednávku bez souhlasu Prodávajícího nebo porušili jakékoliv pravidlo Obchodních podmínek.
 • Fixace ceny lze provést prostřednictvím internetových objednávek, u kterých je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě:
 • je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. pracovní dny od 9:00 do 16:00) a souhrnná cena objednávky investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 100 000 Kč.
 • je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 100 000 Kč či změna na trhu nebude více jak 1 % z celkové ceny směrem nahoru i dolů.
 • Platbu lze provést jedním z následujících způsobu:
  • V hotovosti do celkové hodnoty objednávky nepřevyšující 30 000 Kč při převzetí od kurýra či při převzetí na pobočce pošty
  • Platbou převodem na bankovní účet Prodávajícího
 1. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.
 2. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.
 3. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).
 4. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).
 5. Prodávající není plátcem DPH.
 6. Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku přepravní společnosti (České pošty apod.), Součástí dopravného je i pojištění v plné výši zásilky, která je taktéž určena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti, pokud není domluveno jinak.
 7. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

 

Članek V.

Dodání

 1. Prodávající odešle předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.
 3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:
 • Osobní převzetí objednávky v provozovně Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nevydat produkt do jeho úplné úhrady.
 • Dopravou Českou poštou a Zásilkovnou, na adresu určenou kupujícím jako dodací. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout produkt odeslat, v případě, že je adresa zcela evidentně fiktivní, kupující v minulosti produkt nevyzvedl, porušil obchodní podmínky nebo dodání produktu není možné s ohledem na jeho množství, cenu, nebo podmínky dopravní společnosti.
 • Vyhradí-li si Prodávající právo odmítnout dodat produkt Českou poštou, nebo Zásilkovnou, musí o tom neprodleně informovat vhodným způsobem Kupujícího a navrhne jiný vhodný způsob.
 1. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, nebo jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.
 2. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.
 3. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.
 4. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.
 5. Nepřevezme-li kupující produkt ve lhůtě 3 pracovních dnů od dopravce nebo na pobočce, a to ani po dodatečné výzvě prodávajícího kupní smlouva zaniká, kromě případů:
 • Na produkt byla zaplacena záloha
 • Prodávající a Kupující se dohodnou jinak.
 1. Nezanikne-li kupní smlouva po dodání zmařené Kupujícím, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách https://zlatykarat.cz.
 2. Je-li Kupujícímu dodán produkt jiný nebo jiné množství produktu, než které si objednal, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího neprodleně.
 3. Dohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na novém dodání produktu, Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s dodáním (zejm. balné, poštovné a pojištění produktu) dle ceníků prodávajícího a dopravní společnosti.

 

Članek VI.

Záruka, reklamace zboží a odstoupení od smlouvy

 1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.
 2. Kupující podá reklamaci písemně a to zasláním e-mailu na adresu info@zlatykarat.cz
 3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a nereklamuje, ač o vadě ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána v minulosti a byla na ně poskytnuta sleva a zároveň Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl a bez výhrad jej převzal.
 4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.
 5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 6. V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).
 • Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.
 1. Nevyžádané zásilky zasílané na dobírkou nebudou převzaty.
 2. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající účtovat skladné.
 3. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k zmaření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny produktu. Důvodem zmaření se nemyslí § 1829 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že v případě účtování dalších poplatku, není-li označeno jinak, je hrazeno 1) smluvní pokuta, 2) skladné, 3) poštovné+ balné, 4) kupní cena.
 4. V případě reklamace bude po předchozí domluvě investiční produkt odeslán Kupujícím na adresu provozovny Prodávajícího. K investičnímu produktu přiloží originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má byt cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. Prodávající nikdy nevyplácí v hotovosti.
 • Při nesplnění jedné či více z uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížena o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího.

 

Članek VII.

Garance výkupu

 1. U produktů s označením „Garance Výkupu“ poskytujeme garanci, že od zákazníka, který u nás zboží nakoupil, toto zboží vždy vykoupíme. Toto označení znamená, že produkt vykupujeme vždy. Garance se nevztahuje na poškozené produkty a na produkty, u kterých nelze prokázat, že byly zakoupené na e-shopu https://zlatykarat.cz
 2. Výkupní cena bude stanovena individuálně u jednotlivých produktů. V nabídce je vždy zobrazena pouze přibližná výkupní cena. Při výkupu investičního zlata, které nemáme v naší nabídce, bude výkupní cena rovněž stanovena individuálně.
 3. Pro výkup je zapotřebí originální faktura, popřípadě kopie. Pokud Kupující nedokáže předložit doklad o nákupu od společnosti Aurelian s.r.o., popřípadě od zaměstnance této společnosti, garance výkupu zaniká.
 4. Pokud je investiční slitek, cihla, certifikát pravosti či ochranný obal jakkoliv poškozen, popřípadě naprosto chybí, Prodávající si vyhrazuje právo výkupní cenu ponížit až o 10% původní prodejní ceny. 
 5. U produktů nezakoupených u nás negarantujeme výkup.
 6. Investiční kovy vykupujeme v pracovní (fixační) dny prostřednictvím korespondenčního výkupu nebo na pobočce Prodávajícího.

Nevykupujeme:

 • Zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, zlaté plechy, ražené zlaté plechy a pruty, zlaté mince a jejich úlomky.
 • Surové zlato, jiné drahé kovy, zlato v jakékoliv jiné formě než ve formě investičního zlatého slitku a investiční zlaté cihly.
 • Pro každý korespondenční výkup je zásilka otevřena pod kamerovým systémem, tak aby byla práva obou stran zajištěna. S tímto se zájemcem seznámil a dává s tímto postupem souhlas.

 

Članek VIII.

Osobní údaje a ochrana osobních údajů

 1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy na stránkách https://zlatykarat.cz.
 2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.
 3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.

 

Članek IX.

Mimosoudní řešení sporů

 • Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou, se strany snaží vyřešit smírnou cestou.
 • V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle zákonu na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je dle zákonu na ochranu spotřebitele Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

Članek X.

SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI (GDPR)

Společnost AURELIAN s.r.o., IČO: 26705605, se sídlem Podbělová 2768/11 Líšeň, 628 00

Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem dotazů, objednávek zboží, zpracování a odeslání objednávek, archivace dokumentů jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

- Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa pro zaslání objednávky zboží, bankovní číslo účtu v případě platby bankovním převodem, email, telefonní číslo)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti.

Osobní údaje jsou získané přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených osob. Společnost může zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, Vám budou poskytnuty na vyžádání.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu trvání právního titulu (splnění smlouvy, splnění právní povinnosti včetně archivace dle zákonné lhůty).

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce (údaje na možnost výmazu nebo opravy údajů subjektu):

AURELIAN s.r.o., Podbělová 2768/11 Líšeň, 628 00 Brno
Tel. +420734449806, email: info@zlatykarat.cz

 

Závěrečné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://zlatykarat.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Předchozí verze jsou dostupné na vyžádání.

V Brně 27. 6. 2023